Adatkezelési tájékoztató

Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy az adatkezelő hogyan gyűjti, használja és osztja meg az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja a weboldalt, vagy vásárol az alábbi weboldalon.

1. Az adatkezelő adatai

Név: Durnea Beáta Teréz 
Székhely: 535600, Székelyudvarhely, 1 December 1918 3/5
Levelezési cím: 535600, Székelyudvarhely, 1 December 1918 3/5
E-mail: the.berberis.shop@gmail.com
Telefonszám: +36 70 571 70 72, +40 727 346 189
Weboldal: www.theberberis.com

2. Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Shopify International Limited
Székhely: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland
E-mail cím: support@shopify.com

3. Fogalom meghatározások

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható élő személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy manuális módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége: rögzítés, rendszerezés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, aki adatkezelést érintő kérdésekben döntést nem hozhat, az adatokat kizárólag az Adatkezelő meghatározásai alapján kezelheti, saját érdekből adatfeldolgozást nem végezhet.

  Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

  Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, melynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő, bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez, mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

  Álnevesítés: személyes adatok olyan módon történő kezelése, melynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

  Nyilvántartási rendszer: személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

  Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan jellegű sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  4. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

  A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

  Mi az a cookie?
  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

  A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

  • Google Analytics cookie

  A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

  • Remarketing cookiek-k

  A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

  • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k

  Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k

  Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

  • Facebook pixel (Facebook cookie)

  A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  5. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

  Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.
  A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

  • Kapcsolatfelvétel

   Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.
  Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
  Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára.

  • Regisztráció a weboldalon

   A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.
  Kezelt adatok:
  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
  Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

  • A rendelés feldolgozása

   A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek

  Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
  Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
  Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
  Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése.

  • A számla kiállítása

   Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. 
  • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

   Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

  Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

  • Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

   Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
  • A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

   A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

  6. Marketing célú adatkezelés

  • A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

  Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára.

  • A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

  Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
  Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
  Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára.

  • Remarketing

   Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

  Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
  Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

  1. Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
  2. Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
  3. Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

  7. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolód tevékenységükről

  • A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Shopify International Limited
  Az adatfeldolgozó székhelye: 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@shopify.com

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

  • Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

  Az adatfeldolgozó megnevezése: Packeta Romania S.R.L.
  Az adatfeldolgozó székhelye: Str. Calusei, nr.21A, sector 2, București
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@packeta.ro

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

  • Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

  Az adatfeldolgozó megnevezés: SC Oblio Software SRL
  Az adatfeldolgozó székhelye: Constanta, Str. Grigore Tocilescu, nr. 1A
  Az adatfeldolgozó telefonszáma: +40 800 831 333
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: contact@oblio.eu

  Végül, személyes adatait megoszthatjuk az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelés céljából, idézésre, házkutatási parancsra vagy más törvényes információkérésre való válaszadás, illetve jogaink védelme érdekében is.


  8. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

  Ha Ön európai lakos, joga van hozzáférni az Önről tárolt személyes adatainkhoz, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, frissítését vagy törlését. Ha élni kíván ezzel a jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: the.berberis.shop@gmail.com.

  Továbbá, ha Ön európai lakos, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön adatait az Önnel kötött szerződések teljesítése érdekében (például, ha megrendelést ad le a weboldalon keresztül) vagy a fent felsorolt jogos üzleti érdekek érvényesítése érdekében kezeljük.

  Az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokra.

  9. Változások

  Az adatvédelmi szabályzatot időről időre frissíthetjük, például a gyakorlatunkban bekövetkezett változások, illetve egyéb működési, jogi vagy szabályozási okok miatt.

  10. Kapcsolatfelvétel

  Ha további információt szeretne kapni adatvédelmi gyakorlatunkról, ha kérdése van, vagy ha panaszt szeretne tenni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail címen: the.berberis.shop@gmail.com.


  2023.09.28.